Strona główna / Interpretacje / Aktualności / Regulamin festiwalu „Interpretacje”
Regulamin festiwalu „Interpretacje”
08/10/2018

19. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” odbędzie się między 12 a 18 listopada w Katowicach. Zachęcamy do zapoznania się z jego nowym regulaminem. Na stałe regulamin będzie dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „O Festiwalu”.

Regulamin XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”

I. WSTĘP

 1. 1.Regulamin niniejszy określa cele oraz zasady organizacji i realizacji XIX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwany dalej Festiwalem).
 2. 2.Celem Festiwalu jest:
 3. a)prezentacja  i promocja twórców – reżyserów teatralnych;
 4. b)przegląd najciekawszych i najlepszych spektakli sezonu teatralnego 2016/2017 oraz 2017/2018, Teatru Telewizji i słuchowisk Teatru Polskiego Radia, których premiera miała miejsce pomiędzy 1 września 2016 roku a 30 czerwca 2018 r.;
 5. c)stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju.
 6. 3.Organizacja i realizacja celu Festiwalu następuje poprzez:
 7. a)zaproszenie do wystawienia na scenach katowickich lub w innych przestrzeniach spektakli teatralnych wyreżyserowanych przez twórców zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu;
 8. b)prezentacja spektakli teatralnych, realizacji Teatru Telewizji oraz słuchowisk radiowych realizowanych przez Teatr Polskiego Radia – na zasadach konkursu – dla śląskiej publiczności, zaproszonych na Festiwal gości i widzów z Polski oraz z zagranicy;
 9. c)stworzenie warunków i możliwości dyskusji o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej wokół prezentowanych spektakli;
 10. d)przedstawienie festiwalowej publiczności sylwetek reżyserów – uczestników Festiwalu;
 11. e)prowadzenie edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki teatralnej;
 12. f)prezentacja spektakli mistrzowskich i imprez towarzyszących;
 13. g)integracja środowisk akademickich i studenckich skupiających się wokół wyższych uczelni artystycznych.

II. KIEROWNICTWO FESTIWALU

 1. 1.Organizatorem Festiwalu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im.    Krystyny Bochenek w Katowicach (zwana dalej Organizatorem lub KMO).
 2. 2.Dyrektor KMO prowadzi sprawy Festiwalu określone w niniejszym Regulaminie przy pomocy Dyrektora Artystycznego oraz Biura Organizacyjnego Festiwalu.
 3. 3.Biuro Organizacyjne Festiwalu ma siedzibę w budynku Organizatora w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2.
 4. 4.Festiwalowi przewodniczy Dyrektor Artystyczny, który jest wyznaczany przez Dyrektora KMO w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice.
 5. 5.Dyrektor Artystyczny, w uzgodnieniu z Dyrektorem KMO, może zaprosić do współpracy  zespół doradczy, składający się z co najmniej 2 członków, którzy wspomagać będą Dyrektora Artystycznego w konsultacjach dotyczących programu artystycznego Festiwalu.
 6. 6.Festiwal odbywa się co dwa lata i ma charakter biennale.

III. KONKURS

 1. 1.Festiwal ma charakter konkursowy. W ramach Festiwalu przyznawane są nagrody: „Laur Konrada” za najlepszą reżyserię teatralną oraz za najlepszą reżyserię spektaklu Teatru Telewizji i  słuchowiska radiowego Teatru Polskiego Radia – zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
 2. 2.W konkursie zostaną zaprezentowane: spektakle teatralne (klasyczne, współczesne, dramaty oryginalne i adaptacje zrealizowane przez teatry repertuarowe, dramatyczne, instytucjonalne lub prywatne), realizacje Teatru Telewizji oraz słuchowiska Teatru Polskiego Radia,  których premiery odbyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sezonie teatralnym 2016/2017 oraz 2017/2018,  pomiędzy 1 września 2016 roku a 30 czerwca 2018 r.
 3. 3.Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie spektakle reżyserów, od których debiutu teatralnego nie minęło więcej niż 10 lat.    
 4. 4. Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu spektakli Dyrektor Artystyczny zaprasza w odrębnym trybie pięcioosobowe Jury, zaakceptowane przez Dyrektora KMO.
 5. 5.Członkiem Jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru tj. reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, dramatopisarz, aktor lub dyrektor teatru.
 6. 6. Kwalifikacja spektakli odbywa się wyłącznie na podstawie bezpośredniego obejrzenia spektaklu przez członków zespołu doradczego.
 7. 7.O wyborze spektaklu do kwalifikacji decyduje Dyrektorzy Artystyczny i KMO wraz z członkami zespołu doradczego.
 8. 8.Informacja o zakwalifikowaniu spektakli do Konkursu zostanie przekazana uczestnikom przez Biuro Organizacyjne w terminie do dnia 8 lipca 2018 r.
 9. Organizator powierza Komisji Programowej (lub jej członkowi) wskazanie spektakli Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, spełniających kryteria regulaminowe konkursu. Formalnego zaproszenia do udziału w Festiwalu wobec producentów przedstawień (Telewizji Polskiej lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli) na podstawie powyższych zgłoszeń dokonuje Organizator w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1.Teatr, którego spektakl zostanie wytypowany przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu oraz zespół doradczy (członków komisji kwalifikacyjnej), jako potencjalny kandydat do wzięcia udziału w Festiwalu jest zobowiązany umożliwić wstęp na spektakl i obejrzenie widowiska Dyrektorowi Artystycznemu oraz członkom zespołu doradczego, w terminach uzgodnionych przez Teatr z Biurem Organizacyjnym  Festiwalu, pod  rygorem wykluczenia spektaklu z Konkursu. Realizacje Teatru Telewizji i słuchowiska Teatru Polskiego Radia powinny być udostępnione Dyrektorowi i zespołowi doradczemu w formie pozwalającej na ich obejrzenie lub wysłuchanie, a następnie także publiczności festiwalowej (w tym prawa do emisji).
  1. 2.Zakwalifikowanie spektaklu do Festiwalu zobowiązuje Teatr, który spektakl wystawia, do niezwłocznego określenia warunków technicznych poprzez zorganizowane wizyty technicznej przedstawicieli Teatru służącej zaakceptowaniu przestrzeni, w której spektakl miałby być prezentowany wraz z planem widowni i określeniem liczby widzów (nagłośnienie, rodzaj oświetlenia, układ sceny i widowni, rekwizyty, scena obrotowa). Uzgodnienie powyższych warunków z Organizatorem Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 3 sierpnia 2018 r.. Uzgodnienia dotyczące przestrzeni i warunków technicznych powinny mieć charakter protokolarny i nie podlegać późniejszym zmianom. W przypadku realizacji Teatru Telewizji i słuchowisk Teatru Polskiego Radia uczestnik przedstawia warunki emisji niezbędne do upublicznienia.
  1. 3.Zakwalifikowanie spektaklu zobowiązuje Teatr do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i promocyjnych spektaklu (w tym 5 zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości z nazwiskiem fotografa w nazwie każdego pliku, aktualnej noty o reżyserze spektaklu, noty o treści spektaklu, obsady, ewentualnie innych materiałów typu wywiady, recenzje oraz trailer spektaklu) z prawem do bezpłatnego wykorzystania na potrzeby Biura Organizacyjnego Festiwalu i wydawnictwa festiwalowego. Biuro Organizacyjne Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów.
  1. 4.Teatr uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na:
 2. a)nieodpłatne zarejestrowanie fragmentów wystawionego spektaklu oraz możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej podczas prób oraz spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu,
 3. b)nieodpłatne zamieszczenie w prasie,  publikacjach festiwalowych, materiałach realizowanych przez telewizję lokalną i ogólnopolską oraz na portalach internetowych przesłanych i zarejestrowanych podczas spektaklu materiałów reklamowych i informacyjnych,
 4. c)wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań ze spektakli do promocji spektaklu podczas Festiwalu,
 5. d)w przypadku realizacji Teatru Telewizji i słuchowisk Teatru Polskiego Radia – zgoda na nieodpłatne publiczne odtworzenia podczas Festiwalu, na zasadach ustalonych w wyniku negocjacji i podpisania stosownej umowy z producentem przedstawień lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli.
 6. Teatr zobowiązuje się do zamieszczania informacji o udziale w Festiwalu we własnych materiałach promocyjnych w szczególności na stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowy (np. profilu Facebook itp.).
 7. Wszelkie należności prawno-autorskie (tantiemy, licencje) związane z prezentowanym spektaklem Teatr ureguluje we własnym zakresie na rzecz właściwego podmiotu.
 8. Reżyser zakwalifikowanego do Konkursu spektaklu zobowiązany jest do udziału w Festiwalu w terminie prezentacji swojego dzieła, w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniu z publicznością po zakończeniu prezentacji oraz do obecności podczas ogłaszania werdyktu przez jurorów w trakcie zakończenia Festiwalu.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

 1. Warunki, na jakich występują uczestnicy Festiwalu określają umowy zawarte pomiędzy uczestnikami Festiwalu, a Organizatorem Festiwalu.
 2. Organizator  zobowiązane będzie na podstawie odrębnej umowy do: 
 3. a)zapłaty wynagrodzenia za wystawienie spektaklu teatralnego/emisji w ramach Festiwalu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z prezentacją przedstawienia, w tym: honoraria artystyczne, wynagrodzenie zespołu technicznego, diety pracownicze, transport osób i scenografii, koszty ubezpieczeń itp.; zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 7 dni po prezentacji spektaklu i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 4. b)pokrycia kosztów zakwaterowania członków zespołu Teatru biorących udział w spektaklu lub jego przygotowaniu – na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Teatr;
 5. c)refundacji kosztów tantiem autorskich (ZAiKS lub innych) od wpływów netto ze sprzedaży biletów na spektakl – wg określonego w umowie z Teatrem udziału procentowego;
 6. d)zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych przewożących elementy scenografii oraz autokarów przewożących zespoły teatralne. Opłaty parkingowe ponosi Teatr;
 7. e)zapewnienia w dniu przedstawienia oraz w dniu montażu i demontażu nieodpłatnie sali widowiskowej na wystawienie spektaklu wraz z obsługą konieczną w czasie spektaklu i próby oraz udostępnienia zaplecza i ogrzanej garderoby – zgodnie z Riderem technicznym stanowiącym załącznik do umowy z Teatrem;
 8. f)zapewnienia na terenie obiektu, w którym wystawiany będzie spektakl, przestrzegania  zasad BHP i ochrony ppoż.
 9. 3.Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem rekwizytów, w tym  zużywalnych, wykorzystywanych podczas spektakli zakwalifikowanych do udziału w Konkursie. 

                                                             VI. NAGRODY 

 1. 1.Pula nagród w Konkursie o „Laur Konrada” wynosi łącznie 55000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Każdy z jurorów dysponuje 1/5 tej sumy, tj. 11 tys. zł, którą może rozdysponować wg własnego uznania najlepszemu reżyserowi Festiwalu. Jurorzy ogłaszają swoje decyzje po obejrzeniu ostatniego spektaklu i uzasadniają je publicznie przed festiwalową widownią. Reżyser, który otrzyma nagrody od co najmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” i otrzyma „Laur Konrada”.
 2. 2.W konkursach: Najlepsza Reżyseria Teatru Telewizji oraz Najlepsza Reżyseria Słuchowiska Radiowego Teatru Polskiego Radia pula nagród wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Konkursy rozstrzyga powołane przed Dyrektora Artystycznego Festiwalu trzyosobowe Jury, które wyłoni laureatów: Najlepszy Reżyser Realizacji Teatru Telewizji (nagroda 10 000,00 zł);  Najlepszy Reżyser Słuchowiska Teatru Polskiego Radia. (nagroda 10 000,00 zł). Głosowanie odbywa się większością głosów.
 3. 3.Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy Festiwalu mogą przyznać własną autonomiczną nagrodę.
 4. 4.Nagrodę publiczności dla reżysera spektaklu teatralnego, ufundowaną przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), przyznaje się na podstawie głosowania, większością oddanych przez publiczność głosów na dany spektakl. 
 5. 5.Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim złożeniu pisemnej propozycji, która przekładana jest do akceptacji Dyrektorowi KMO.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal-interpretacje.pl
 2. 2.Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez udostępnienie na ww. stronie.
 3. 3.Wątpliwości dotyczące wykładni regulaminu dokonuje Dyrektor KMO poprzez udostępnienie na stronie Festiwalu.
 4. 4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 5  marca 2018 r.

Piotr Zaczkowski,  Dyrektor Organizacyjny

Ingmar Villqist, Dyrektor Artystyczny


Regulamin powoływania Jury Ogólnopolskiego Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach

 1. 1.Jury, które oceniać będzie spektakle konkursowe, wyznacza w pięcioosobowym w składzie Dyrektor Artystyczny  Festiwalu po uzyskaniu akceptacji Dyrektora KMO. Członkiem Jury, oceniającym konkursowe spektakle teatralne, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru 
  1. 2.Członkiem jury oceniające reżyserów prezentowanych realizacji Teatrów Telewizji oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia w składzie trzyosobowym, powołuje Dyrektor Artystyczny. Członkiem jury oceniającym reżyserów Teatru Telewizji, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru oraz teatru telewizji i filmu (reżyser teatralny, filmowy, filmów dokumentalnych, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.). Członkiem jury oceniającym reżyserów słuchowisk radiowych, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru i  radia (reżyser teatralny, radiowy, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).
  1. 3.Przewodniczącego jury wybiera Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
  1. 4.Członkowie Jury otrzymują honorarium ustalane każdorazowo przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym  Festiwalu,  na podstawie umowy zlecenie, zawartej pomiędzy Dyrektorem Organizacyjnym Festiwalu, a członkiem jury.
  1. 5.Organizator Festiwalu gwarantuje członkom Jury podczas trwania Festiwalu zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.
  (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

Piotr Zaczkowski,  Dyrektor Organizacyjny

Ingmar Villqist, Dyrektor Artystyczny 

Kategoria: Aktualności

Zobacz również: