Strona główna / Aktualności / Regulamin festiwalu „Interpretacje”
Regulamin festiwalu „Interpretacje”
08/10/2018

19. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” odbędzie się między 12 a 18 listopada w Katowicach. Zachęcamy do zapoznania się z jego nowym regulaminem. Na stałe regulamin będzie dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „O Festiwalu”.

Regulamin XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”

I. WSTĘP

 1. 1.Regulamin
  niniejszy określa cele oraz zasady organizacji i realizacji XIX edycji
  Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwany dalej
  Festiwalem).
 2. 2.Celem
  Festiwalu jest:
 3. a)prezentacja  i promocja
  twórców – reżyserów teatralnych;
 4. b)przegląd najciekawszych i najlepszych spektakli sezonu
  teatralnego 2016/2017 oraz 2017/2018, Teatru Telewizji i słuchowisk Teatru
  Polskiego Radia, których premiera miała miejsce pomiędzy 1 września 2016 roku a
  30 czerwca 2018 r.;
 5. c)stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska
  teatralnego w kraju.
 6. 3.Organizacja
  i realizacja celu Festiwalu następuje poprzez:
 7. a)zaproszenie
  do wystawienia na scenach katowickich lub w innych przestrzeniach spektakli
  teatralnych wyreżyserowanych przez twórców zakwalifikowanych do udziału w
  Festiwalu;
 8. b)prezentacja
  spektakli teatralnych, realizacji Teatru Telewizji oraz słuchowisk radiowych
  realizowanych przez Teatr Polskiego Radia – na zasadach konkursu – dla śląskiej
  publiczności, zaproszonych na Festiwal gości i widzów z Polski oraz z
  zagranicy;
 9. c)stworzenie
  warunków i możliwości dyskusji o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej
  wokół prezentowanych spektakli;
 10. d)przedstawienie
  festiwalowej publiczności sylwetek reżyserów – uczestników Festiwalu;
 11. e)prowadzenie
  edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki teatralnej;
 12. f)prezentacja spektakli mistrzowskich i imprez towarzyszących;
 13. g)integracja
  środowisk akademickich i studenckich skupiających się wokół wyższych uczelni
  artystycznych.

II.
KIEROWNICTWO FESTIWALU

 1. 1.Organizatorem Festiwalu jest Katowice Miasto Ogrodów –
  Instytucja Kultury im.    Krystyny
  Bochenek w Katowicach (zwana dalej Organizatorem lub KMO).
 2. 2.Dyrektor KMO prowadzi sprawy Festiwalu określone w niniejszym
  Regulaminie przy pomocy Dyrektora Artystycznego oraz Biura Organizacyjnego
  Festiwalu.
 3. 3.Biuro Organizacyjne Festiwalu ma siedzibę w budynku
  Organizatora w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2.
 4. 4.Festiwalowi przewodniczy Dyrektor Artystyczny, który jest
  wyznaczany przez Dyrektora KMO w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice.
 5. 5.Dyrektor Artystyczny, w uzgodnieniu z Dyrektorem KMO, może
  zaprosić do współpracy  zespół doradczy,
  składający się z co najmniej 2 członków, którzy wspomagać będą Dyrektora
  Artystycznego w konsultacjach dotyczących programu artystycznego Festiwalu.
 6. 6.Festiwal odbywa się co dwa lata i ma charakter biennale.

III.
KONKURS

 1. 1.Festiwal
  ma charakter konkursowy. W ramach Festiwalu przyznawane są nagrody: „Laur Konrada” za najlepszą reżyserię
  teatralną oraz za najlepszą reżyserię spektaklu Teatru Telewizji i  słuchowiska radiowego Teatru Polskiego Radia
  – zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
 2. 2.W
  konkursie zostaną zaprezentowane: spektakle teatralne (klasyczne, współczesne,
  dramaty oryginalne i adaptacje zrealizowane przez teatry repertuarowe,
  dramatyczne, instytucjonalne lub prywatne), realizacje Teatru Telewizji oraz słuchowiska
  Teatru Polskiego Radia,  których
  premiery odbyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sezonie teatralnym 2016/2017
  oraz 2017/2018,  pomiędzy 1 września 2016
  roku a 30 czerwca 2018 r.
 3. 3.Do
  konkursu kwalifikowane będą wyłącznie spektakle reżyserów, od których debiutu teatralnego
  nie minęło więcej niż 10 lat.    
 4. 4. Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu
  spektakli Dyrektor Artystyczny zaprasza w odrębnym trybie pięcioosobowe Jury,
  zaakceptowane przez Dyrektora KMO.
 5. 5.Członkiem
  Jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością
  teatru tj. reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, dramatopisarz, aktor lub
  dyrektor teatru.
 6. 6. Kwalifikacja spektakli odbywa się wyłącznie
  na podstawie bezpośredniego obejrzenia spektaklu przez członków zespołu
  doradczego.
 7. 7.O
  wyborze spektaklu do kwalifikacji decyduje Dyrektorzy Artystyczny i KMO wraz z
  członkami zespołu doradczego.
 8. 8.Informacja
  o zakwalifikowaniu spektakli do Konkursu zostanie przekazana uczestnikom przez
  Biuro Organizacyjne w terminie do dnia 8 lipca 2018 r.
 9. Organizator powierza Komisji Programowej
  (lub jej członkowi) wskazanie spektakli Teatru TV lub innych utworów
  audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, spełniających kryteria
  regulaminowe konkursu. Formalnego zaproszenia do udziału w Festiwalu wobec
  producentów przedstawień (Telewizji Polskiej lub innych podmiotów
  producenckich, będących właścicielami praw do spektakli) na podstawie
  powyższych zgłoszeń dokonuje Organizator w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku

IV.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1.Teatr,
  którego spektakl zostanie wytypowany przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu
  oraz zespół doradczy (członków komisji kwalifikacyjnej), jako potencjalny
  kandydat do wzięcia udziału w Festiwalu jest zobowiązany umożliwić wstęp na
  spektakl i obejrzenie widowiska Dyrektorowi Artystycznemu oraz członkom zespołu
  doradczego, w terminach uzgodnionych przez Teatr z Biurem Organizacyjnym  Festiwalu, pod  rygorem wykluczenia spektaklu z Konkursu. Realizacje Teatru
  Telewizji i słuchowiska Teatru Polskiego Radia powinny być udostępnione
  Dyrektorowi i zespołowi doradczemu w formie pozwalającej na ich obejrzenie lub
  wysłuchanie, a następnie także publiczności festiwalowej (w tym prawa do
  emisji).

  1. 2.Zakwalifikowanie
   spektaklu do Festiwalu zobowiązuje Teatr, który spektakl wystawia, do
   niezwłocznego określenia warunków technicznych poprzez zorganizowane wizyty
   technicznej przedstawicieli Teatru służącej zaakceptowaniu przestrzeni, w
   której spektakl miałby być prezentowany wraz z planem widowni i określeniem
   liczby widzów (nagłośnienie, rodzaj oświetlenia, układ sceny i widowni,
   rekwizyty, scena obrotowa). Uzgodnienie powyższych warunków z Organizatorem
   Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 3 sierpnia 2018 r.. Uzgodnienia
   dotyczące przestrzeni i warunków technicznych powinny mieć charakter
   protokolarny i nie podlegać późniejszym zmianom. W przypadku realizacji Teatru
   Telewizji i słuchowisk Teatru Polskiego Radia uczestnik przedstawia warunki
   emisji niezbędne do upublicznienia.
  1. 3.Zakwalifikowanie
   spektaklu zobowiązuje Teatr do niezwłocznego nadesłania materiałów
   informacyjnych i promocyjnych spektaklu (w tym 5 zdjęć w odpowiedniej
   rozdzielczości z nazwiskiem fotografa w nazwie każdego pliku, aktualnej noty o
   reżyserze spektaklu, noty o treści spektaklu, obsady, ewentualnie innych
   materiałów typu wywiady, recenzje oraz trailer spektaklu) z prawem do
   bezpłatnego wykorzystania na potrzeby Biura Organizacyjnego Festiwalu i
   wydawnictwa festiwalowego. Biuro Organizacyjne Festiwalu nie zwraca nadesłanych
   materiałów.
  1. 4.Teatr
   uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na:
 2. a)nieodpłatne zarejestrowanie fragmentów wystawionego spektaklu
  oraz możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej podczas prób oraz
  spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu,
 3. b)nieodpłatne zamieszczenie w prasie,  publikacjach festiwalowych, materiałach realizowanych przez
  telewizję lokalną i ogólnopolską oraz na portalach internetowych przesłanych i
  zarejestrowanych podczas spektaklu materiałów reklamowych i informacyjnych,
 4. c)wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań ze spektakli do
  promocji spektaklu podczas Festiwalu,
 5. d)w przypadku realizacji Teatru Telewizji i słuchowisk Teatru
  Polskiego Radia – zgoda na nieodpłatne publiczne odtworzenia podczas Festiwalu,
  na zasadach ustalonych w wyniku negocjacji i podpisania stosownej umowy z producentem przedstawień lub innych
  podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli.
 6. Teatr zobowiązuje się do zamieszczania informacji o
  udziale w Festiwalu we własnych materiałach promocyjnych w szczególności na
  stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowy (np. profilu Facebook
  itp.).
 7. Wszelkie należności prawno-autorskie (tantiemy,
  licencje) związane z prezentowanym spektaklem Teatr ureguluje we własnym
  zakresie na rzecz właściwego podmiotu.
 8. Reżyser zakwalifikowanego do Konkursu spektaklu
  zobowiązany jest do udziału w Festiwalu w terminie prezentacji swojego dzieła,
  w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniu z publicznością po
  zakończeniu prezentacji oraz do obecności podczas ogłaszania werdyktu przez
  jurorów w trakcie zakończenia Festiwalu.

V. OBOWIĄZKI
ORGANIZATORA KONKURSU

 1. Warunki, na jakich występują uczestnicy Festiwalu
  określają umowy zawarte pomiędzy uczestnikami Festiwalu, a Organizatorem
  Festiwalu.
 2. Organizator  zobowiązane
  będzie na podstawie odrębnej umowy do: 
 3. a)zapłaty
  wynagrodzenia za wystawienie spektaklu teatralnego/emisji w ramach Festiwalu. Wynagrodzenie
  obejmuje wszelkie koszty związane z prezentacją przedstawienia, w tym: honoraria
  artystyczne, wynagrodzenie zespołu technicznego, diety pracownicze, transport osób
  i scenografii, koszty ubezpieczeń itp.; zapłata wynagrodzenia nastąpi na
  podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 7 dni po prezentacji
  spektaklu i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 4. b)pokrycia
  kosztów zakwaterowania członków zespołu Teatru biorących udział w spektaklu lub
  jego przygotowaniu – na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Teatr;
 5. c)refundacji
  kosztów tantiem autorskich (ZAiKS lub innych) od wpływów netto ze sprzedaży biletów
  na spektakl – wg określonego w umowie z Teatrem udziału procentowego;
 6. d)zapewnienie
  miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych przewożących elementy
  scenografii oraz autokarów przewożących zespoły teatralne. Opłaty parkingowe
  ponosi Teatr;
 7. e)zapewnienia
  w dniu przedstawienia oraz w dniu montażu i demontażu nieodpłatnie sali
  widowiskowej na wystawienie spektaklu wraz z obsługą konieczną w czasie
  spektaklu i próby oraz udostępnienia zaplecza i ogrzanej garderoby – zgodnie z
  Riderem technicznym stanowiącym załącznik do umowy z Teatrem;
 8. f)zapewnienia na terenie obiektu, w którym wystawiany będzie
  spektakl, przestrzegania  zasad BHP i
  ochrony ppoż.
 9. 3.Organizator
  nie ponosi kosztów związanych z zakupem rekwizytów, w tym  zużywalnych, wykorzystywanych podczas
  spektakli zakwalifikowanych do udziału w Konkursie. 

                                                             VI.
NAGRODY 

 1. 1.Pula
  nagród w Konkursie o „Laur Konrada” wynosi łącznie 55000,00 zł. (słownie:
  pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Każdy z jurorów dysponuje 1/5 tej sumy, tj.
  11 tys. zł, którą może rozdysponować wg własnego uznania najlepszemu reżyserowi
  Festiwalu. Jurorzy ogłaszają swoje decyzje po obejrzeniu ostatniego spektaklu i
  uzasadniają je publicznie przed festiwalową widownią. Reżyser, który otrzyma
  nagrody od co najmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XIX Ogólnopolskiego
  Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” i otrzyma „Laur Konrada”.
 2. 2.W
  konkursach: Najlepsza Reżyseria Teatru Telewizji oraz Najlepsza Reżyseria
  Słuchowiska Radiowego Teatru Polskiego Radia pula nagród wynosi 20 000,00 zł
  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Konkursy rozstrzyga powołane przed
  Dyrektora Artystycznego Festiwalu trzyosobowe Jury, które wyłoni laureatów:
  Najlepszy Reżyser Realizacji Teatru Telewizji (nagroda 10 000,00 zł);  Najlepszy Reżyser Słuchowiska Teatru
  Polskiego Radia. (nagroda 10 000,00 zł). Głosowanie
  odbywa się większością głosów.
 3. 3.Dziennikarze
  i krytycy teatralni akredytowani przy Festiwalu mogą przyznać własną
  autonomiczną nagrodę.
 4. 4.Nagrodę
  publiczności dla reżysera spektaklu teatralnego, ufundowaną przez Samorząd
  Województwa Śląskiego w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  przyznaje się na podstawie głosowania, większością oddanych przez publiczność
  głosów na dany spektakl. 
 5. 5.Osoby
  prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim
  złożeniu pisemnej propozycji, która przekładana jest do akceptacji Dyrektorowi
  KMO.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Regulamin
  jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal-interpretacje.pl
 2. 2.Zmiana
  Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  poprzez udostępnienie na ww. stronie.
 3. 3.Wątpliwości
  dotyczące wykładni regulaminu dokonuje Dyrektor KMO poprzez udostępnienie na
  stronie Festiwalu.
 4. 4.Regulamin
  wchodzi w życie z dniem 5  marca 2018 r.

Piotr Zaczkowski,  Dyrektor Organizacyjny

Ingmar Villqist, Dyrektor Artystyczny

Regulamin powoływania Jury Ogólnopolskiego Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach

 1. 1.Jury, które oceniać będzie spektakle konkursowe, wyznacza w
  pięcioosobowym w składzie Dyrektor Artystyczny 
  Festiwalu po uzyskaniu akceptacji Dyrektora KMO. Członkiem Jury,
  oceniającym konkursowe spektakle teatralne, może zostać osoba profesjonalnie
  związana z merytoryczną działalnością teatru 

  1. 2.Członkiem jury oceniające reżyserów prezentowanych realizacji
   Teatrów Telewizji oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia w składzie
   trzyosobowym, powołuje Dyrektor Artystyczny. Członkiem jury oceniającym
   reżyserów Teatru Telewizji, może zostać osoba profesjonalnie związana z
   merytoryczną działalnością teatru oraz teatru telewizji i filmu (reżyser
   teatralny, filmowy, filmów dokumentalnych, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o
   teatrze itp.). Członkiem jury oceniającym reżyserów słuchowisk radiowych, może
   zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru i  radia (reżyser teatralny, radiowy, krytyk
   teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).
  1. 3.Przewodniczącego jury wybiera Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
  1. 4.Członkowie Jury otrzymują honorarium ustalane każdorazowo
   przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem
   Artystycznym  Festiwalu,  na podstawie umowy zlecenie, zawartej pomiędzy
   Dyrektorem Organizacyjnym Festiwalu, a członkiem jury.
  1. 5.Organizator Festiwalu gwarantuje członkom Jury podczas trwania
   Festiwalu zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.

  (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk
  wiedzy o teatrze itp.).

Piotr Zaczkowski,  Dyrektor Organizacyjny

Ingmar Villqist, Dyrektor Artystyczny 

Kategoria: Aktualności

Zobacz również: