Strona główna / Festiwal / Regulamin festiwalu
Regulamin XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 
Regulamin XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2023/2024
 I. WSTĘP
1. Regulamin niniejszy określa cele oraz zasady organizacji i realizacji XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwanym dalej Festiwalem).
2. Festiwal odbędzie się w dniach 18-24 listopada 2024 roku w Katowicach.
3. Celem Festiwalu jest: 
a) prezentacja i promocja twórców – reżyserów teatralnych; 
b) przegląd na zasadach konkursu: 
-spektakli teatralnych;
-spektakli telewizyjnych zrealizowanych przez WFDiF  w ramach programu Teatroteka lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego; 
-słuchowisk Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się w okresie od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 r.
c) prezentacja katowickiej publiczności co najmniej jednego spektaklu tzw. Mistrzowskiego, który został przez krytyków i publiczność uznany za jedno z najciekawszych dzieł teatralnych zrealizowanego w Polsce jak i poza jej granicami.  
d) stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju. 
2. Organizacja i realizacja celu Festiwalu następuje poprzez: 
a) zaproszenie do wystawienia w Katowicach na scenach teatralnych lub w innych przestrzeniach spektakli teatralnych wyreżyserowanych przez twórców zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu na zasadach konkursu; 
b) prezentacja spektakli teatralnych, zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego;
c) prezentacja słuchowisk radiowych realizowanych przez Teatr Polskiego Radia – na zasadach konkursu; 
d) prezentacja spektakli i innych form performatywnych na zasadach wydarzeń towarzyszących programowi festiwalu;
e) stworzenie warunków i możliwości dyskusji o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej wokół prezentowanych spektakli;
f) przedstawienie festiwalowej publiczności sylwetek reżyserów – uczestników Festiwalu;
g) prowadzenie edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki teatralnej;
h) integracja środowisk akademickich i studenckich skupiających się wokół wyższych uczelni artystycznych. 
 II. KIEROWNICTWO FESTIWALU
1. Organizatorem Festiwalu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach (zwana dalej Organizatorem lub KMO). 
2. Dyrektor KMO prowadzi sprawy Festiwalu określone w niniejszym Regulaminie przy pomocy członków Biura Festiwalowego.
3. Przewodniczącym członków Biura Festiwalu jest Główny Koordynator Festiwalu;
4. Biuro Organizacyjne Festiwalu ma siedzibę w budynku KMO w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, w pokoju 413;
5. Dyrektor KMO, może zaprosić do współpracy zespół doradczy, składający się z co najmniej 2 członków, którzy wspomagać będą Dyrektora oraz członków Biura Festiwalowego w konsultacjach dotyczących programu artystycznego Festiwalu.
6. Festiwal odbywa się co dwa lata i ma charakter biennale. 
III. KONKURS 
1. Festiwal ma charakter konkursowy. W ramach Festiwalu przyznawane są nagrody pieniężne za: najlepszą reżyserię teatralną oraz za najlepszą reżyserię spektaklu teatralnego zrealizowanego przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska radiowego Teatru Polskiego Radia.
2. Reżyser spektaklu teatralnego biorącego udział w prezentacji konkursowej, który uzyskał przeważająca ilość głosów Jury, otrzymuje statuetkę „Laur Konrada” – zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
3. W konkursie zostaną zaprezentowane: spektakle teatralne (klasyczne, współczesne, dramaty oryginalne i adaptacje zrealizowane przez teatry repertuarowe, dramatyczne, instytucjonalne lub prywatne),  spektakle telewizyjne, zrealizowanych  przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka lub inne utwory audiowizualne o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska Teatru Polskiego Radia,  których premiery odbyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku.
4. Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie spektakle reżyserów, od których debiutu teatralnego nie minęło więcej niż 15 lat. Wymóg ten dotyczy wszystkich wymienionych powyżej kategorii konkursowych.  
5. Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu spektakli teatralnych, spektakli telewizyjnych oraz słuchowisk teatru Polskiego Radia Dyrektor zaprasza pięcioosobowe Jury. 
6. Członkiem Jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru tj. reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, dramatopisarz, teatrolog, aktor lub dyrektor teatru. 
7. Preselekcja spektakli teatralnych odbywa się na podstawie nadesłanego materiału video z jego rejestracji. 
8. Teatry zgłaszające spektakle do preselekcji zobowiązane są do nadesłania nagrania w formie linku lub na innych nośnikach.  
9. Kwalifikacje spektakli teatralnych do konkursu odbywać się będą na podstawie bezpośredniego obejrzenia spektaklu przez członków zespołu doradczego. 
10. O wyborze spektaklu do konkursu decydują: Dyrektor KMO wraz z członkami zespołu doradczego. 
11. Informacja o zakwalifikowaniu spektakli teatralnych do konkursu zostanie przekazana uczestnikom przez Organizatora w terminie do dnia 05 lipca 2024 r.  
12. Organizator powierza odrębnym członkom zespołu doradczego wskazanie spektakli telewizyjnych zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka, TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, spełniających kryteria regulaminowe konkursu. Formalnego zaproszenia do udziału w Festiwalu wobec producentów przedstawień Teatrów zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do wyżej wymienionych utworów, dokonuje Organizator w terminie do dnia 05 lutego 2024 roku.  
13. Organizator powierza odrębnym członkom zespołu doradczego wskazanie słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Informacja o zakwalifikowaniu spektakli do konkursu zostanie przekazana uczestnikom przez Organizatora w terminie do dnia 05 lipca 2024 roku. 
IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Teatr, którego spektakl zostanie wytypowany przez Dyrektora Festiwalu oraz zespół doradczy jako potencjalny kandydat do wzięcia udziału w Festiwalu jest zobowiązany umożliwić wstęp na spektakl i obejrzenie widowiska Dyrektorowi oraz członkom zespołu doradczego, w terminach uzgodnionych przez Teatr z Biurem Organizacyjnym Festiwalu, pod rygorem wykluczenia spektaklu z konkursu.  
2. Zakwalifikowanie spektaklu do Festiwalu zobowiązuje Teatr, który spektakl wystawia, do niezwłocznego określenia warunków technicznych poprzez zorganizowanie wizyty technicznej przedstawicieli Teatru służącej zaakceptowaniu przestrzeni, w której spektakl miałby być prezentowany wraz z planem widowni i określeniem liczby widzów (nagłośnienie, rodzaj oświetlenia, układ sceny i widowni, rekwizyty, scena obrotowa). Uzgodnienie powyższych warunków z Organizatorem konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2024 r. Uzgodnienia dotyczące przestrzeni i warunków technicznych powinny mieć charakter protokolarny i nie podlegać późniejszym zmianom.  
3. Zakwalifikowanie spektaklu zobowiązuje Teatr do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i promocyjnych spektaklu (w tym 5 zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości z nazwiskiem fotografa w nazwie każdego pliku, aktualnej noty o reżyserze spektaklu, noty o treści spektaklu, obsady, ewentualnie innych materiałów typu wywiady, recenzje oraz trailer spektaklu) z prawem do bezpłatnego wykorzystania na potrzeby Biura Organizacyjnego Festiwalu i wydawnictwa festiwalowego. Biuro Organizacyjne Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów. 
4. Teatr uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na: 
a) nieodpłatne zarejestrowanie fragmentów wystawionego spektaklu oraz możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej podczas prób oraz spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu, 
b) nieodpłatne zamieszczenie w prasie, publikacjach festiwalowych, materiałach realizowanych przez telewizję lokalną i ogólnopolską oraz na portalach internetowych przesłanych i zarejestrowanych podczas spektaklu materiałów reklamowych i informacyjnych, 
c) wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań ze spektakli do promocji spektaklu podczas Festiwalu, 
d) w przypadku spektakli teatralnych  zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia – zgoda na nieodpłatne publiczne odtworzenia podczas Festiwalu, na zasadach ustalonych w wyniku negocjacji i podpisania stosownej umowy z producentem przedstawień lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli. 
5. Teatr zobowiązuje się do zamieszczania informacji o udziale w Festiwalu we własnych materiałach promocyjnych w szczególności na stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowy (np. profilu Facebook itp.). 
6. Wszelkie należności prawno-autorskie (tantiemy, licencje) związane z prezentowanym spektaklem  telewizyjnych zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka oraz Słuchowisk Teatru Polskiego Radia  ureguluje Organizator na rzecz właściwego podmiotu. 
7. Reżyser zakwalifikowanego do konkursu spektaklu zobowiązany jest do udziału w Festiwalu w terminie prezentacji swojego dzieła, w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniu z publicznością po zakończeniu prezentacji oraz do obecności podczas ogłaszania werdyktu przez jurorów w trakcie zakończenia Festiwalu.
V OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU
1. Warunki, na jakich występują uczestnicy Festiwalu określają umowy zawarte pomiędzy uczestnikami Festiwalu (osobami reprezentującymi teatry, producentami spektakli telewizyjnych zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka lub innymi podmiotami producenckimi, będącymi właścicielami praw a Organizatorem Festiwalu. 
2. Organizator zobowiązuje się do:   
a) zapłaty wynagrodzenia za wystawienie spektaklu teatralnego w ramach Festiwalu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z prezentacją przedstawienia, w tym: honoraria artystyczne, wynagrodzenie zespołu technicznego, diety pracownicze, transport osób i scenografii, koszty ubezpieczeń itp.; zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie umowy oraz  prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni po prezentacji spektaklu i doręczeniu  do Organizatora prawidłowo wystawionej faktury; 
b) pokrycia kosztów zakwaterowania członków zespołu Teatru biorących udział w spektaklu lub jego przygotowaniu – na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Teatr; 
c) refundacji kosztów tantiem autorskich (ZAiKS lub innych) od wpływów netto ze sprzedaży biletów na spektakl – wg określonego w umowie z Teatrem udziału procentowego; 
d) zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych przewożących elementy scenografii oraz autokarów przewożących zespoły teatralne. 
e) zapewnienia w dniu przedstawienia oraz w dniu montażu i demontażu nieodpłatnie sali widowiskowej na wystawienie spektaklu wraz z obsługą konieczną w czasie spektaklu i próby oraz udostępnienia zaplecza i ogrzanej garderoby – zgodnie z Riderem technicznym stanowiącym załącznik do umowy z Teatrem; 
f) zapewnienia na terenie obiektu, w którym wystawiany będzie spektakl, przestrzegania zasad BHP i ochrony ppoż. 
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem rekwizytów, w tym zużywalnych, wykorzystywanych podczas spektakli zakwalifikowanych do udziału w konkursie.   
4. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów ( ZAiKS lub innych praw autorskich) związanych z prezentacją spektakli telewizyjnych  zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia. 
 VI NAGRODY  
1. Pula nagród w konkursie spektakli teatralnych o „Laur Konrada” wynosi łącznie 55 000,00 zł.  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto. Do konkursu zakwalifikowane zostanie pięć spektakli. Konkursowe spektakle ogląda i ocenia pracę reżyserką pięciu Jurorów. Każdy z jurorów dysponuje 1/5 tej sumy, tj. 11 000 zł. brutto, którą może rozdysponować w/g własnego uznania najlepszemu reżyserowi Festiwalu. 
2. Jurorzy ogłaszają swoją decyzję wraz z uzasadnieniem w czasie trwania Gali Finałowej Festiwalu. Reżyser, który otrzyma nagrody od co najmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” i otrzyma statuetkę „Laur Konrada”. 
3. W konkursie najlepsza reżyseria spektaklu telewizyjnego zrealizowanych przez WFDiF w ramach projektu Teatroteka nagroda wynosi 8.000 (osiem tysięcy) zł. brutto.  Do konkursu zakwalifikowanych zostaje pięć realizacji. 
4. W konkursie najlepsza reżyseria Słuchowiska teatru Polskiego Radia nagroda wynosi 8.000 (słownie: osiem tysięcy) zł brutto Do konkursu zakwalifikowanych zostaje pięć słuchowisk. Konkursowe spektakle telewizyjne oraz słuchowiska ocenia ten sam skład Jury. Głosowanie odbywa się większością głosów. 
5. Jurorzy ogłaszają swoją decyzję wraz z uzasadnieniem w czasie trwania Gali Finałowej.
6. Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy Festiwalu mogą przyznać własną autonomiczną nagrodę.
7. Nagrodę publiczności dla reżysera spektaklu teatralnego, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Katowice  w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy) złotych brutto, przyznaje się na podstawie głosowania, większością oddanych przez publiczność głosów na dany spektakl.  
8. Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim złożeniu pisemnej propozycji, która przekładana jest do akceptacji Dyrektorowi KMO. 
 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal-interpretacje.pl 
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez udostępnienie na ww. stronie. 
3. Wątpliwości dotyczące wykładni regulaminu dokonuje Dyrektor KMO poprzez udostępnienie na stronie Festiwalu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2023 r.  
Dyrektor Festiwalu Piotr Zaczkowski