Strona główna / Interpretacje / Aktualności / Regulamin XXI edycji Festiwalu Interpretacje 2022
Regulamin XXI edycji Festiwalu Interpretacje 2022
11/12/2021

Zachęcamy teatry do zapoznania się z regulaminem XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, który odbędzie się w 2022 roku i do nadsyłania propozycji spektakli.

Regulamin XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”

I. WSTĘP

⦁ Regulamin niniejszy określa cele oraz zasady organizacji i realizacji edycji XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwanym dalej Festiwalem).
⦁ Celem Festiwalu jest:
⦁ prezentacja i promocja twórców – reżyserów teatralnych;
⦁ przegląd najciekawszych i najlepszych spektakli sezonu teatralnego 2020/2021 oraz 2021/2022, Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się pomiędzy 1 września 2020 roku a 30 czerwca 2022 r.;
⦁ stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju.

⦁ Organizacja i realizacja celu Festiwalu następuje poprzez:
⦁ zaproszenie do wystawienia na scenach katowickich lub w innych przestrzeniach spektakli teatralnych wyreżyserowanych przez twórców zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu;
⦁ prezentacja spektakli teatralnych, realizacji Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk radiowych realizowanych przez Teatr Polskiego Radia – na zasadach konkursu – dla śląskiej publiczności, zaproszonych na Festiwal gości i widzów z Polski oraz z zagranicy;
⦁ stworzenie warunków i możliwości dyskusji o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej wokół prezentowanych spektakli;
⦁ przedstawienie festiwalowej publiczności sylwetek reżyserów – uczestników Festiwalu;
⦁ prowadzenie edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki teatralnej;
⦁ prezentacja spektakli mistrzowskich i imprez towarzyszących;
⦁ integracja środowisk akademickich i studenckich skupiających się wokół wyższych uczelni artystycznych.

II. KIEROWNICTWO FESTIWALU

⦁ Organizatorem Festiwalu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach (zwana dalej Organizatorem lub KMO).
⦁ Dyrektor KMO prowadzi sprawy Festiwalu określone w niniejszym Regulaminie przy pomocy Dyrektora Artystycznego oraz Biura Organizacyjnego Festiwalu.
⦁ Biuro Organizacyjne Festiwalu ma siedzibę w budynku Organizatora w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2.
⦁ Festiwalowi przewodniczy Dyrektor Artystyczny, który jest wyznaczany przez Dyrektora KMO w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice.
⦁ Dyrektor Artystyczny, w uzgodnieniu z Dyrektorem KMO, może zaprosić do współpracy zespół doradczy, składający się z co najmniej 2 członków, którzy wspomagać będą Dyrektora Artystycznego w konsultacjach dotyczących programu artystycznego Festiwalu.
⦁ Festiwal odbywa się co dwa lata i ma charakter biennale.

III. KONKURS

⦁ Festiwal ma charakter konkursowy. W ramach Festiwalu przyznawane są nagrody pieniężne. za najlepszą reżyserię teatralną, oraz za najlepszą reżyserię spektaklu Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska radiowego Teatru Polskiego Radia. Dodatkowo reżyserowi teatralnemu przyznana zostanie statuetka „Laur Konrada” – zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
⦁ W konkursie zostaną zaprezentowane: spektakle teatralne (klasyczne, współczesne, dramaty oryginalne i adaptacje zrealizowane przez teatry repertuarowe, dramatyczne, instytucjonalne lub prywatne), realizacje Teatru TV lub inne utwory audiowizualne o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sezonie teatralnym 2020/2021 oraz 2021/2022, pomiędzy 1 września 2020 roku a 30 czerwca 2022 r.
⦁ Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie spektakle reżyserów, od których debiutu teatralnego nie minęło więcej niż 10 lat.
⦁ Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu spektakli Dyrektor Artystyczny zaprasza w odrębnym trybie pięcioosobowe Jury, zaakceptowane przez Dyrektora KMO.
⦁ Członkiem Jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru tj. reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, dramatopisarz, aktor lub dyrektor teatru.
⦁ Preselekcja spektakli odbywa się na podstawie nadesłanego materiału video z jego rejestracji
⦁ Kwalifikacje spektaklu do konkursu odbywać się będą na podstawie bezpośredniego obejrzenia spektaklu przez członków zespołu doradczego.
⦁ Teatry zgłaszające spektakle do preselekcji zobowiązane są do nadesłania nagrania w formie linku lub na innych nośnikach.
⦁ O wyborze spektaklu do kwalifikacji decydują: Dyrektorzy Artystyczny i Dyrektor KMO wraz z członkami zespołu doradczego.
⦁ Informacja o zakwalifikowaniu spektakli do konkursu zostanie przekazana uczestnikom przez Organizatora w terminie do dnia 4 lipca 2022 r.
⦁ Organizator powierza członkom komisji kwalifikacyjnej wskazanie spektakli Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, spełniających kryteria regulaminowe konkursu. Formalnego zaproszenia do udziału w Festiwalu wobec producentów przedstawień TV lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do wyżej wymienionych utworów, dokonuje Organizator w terminie do dnia 4 lipca 2022 roku.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

⦁ Teatr, którego spektakl zostanie wytypowany przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu oraz zespół doradczy (członków komisji kwalifikacyjnej), jako potencjalny kandydat do wzięcia udziału w Festiwalu jest zobowiązany umożliwić wstęp na spektakl i obejrzenie widowiska Dyrektorowi Artystycznemu oraz członkom zespołu doradczego, w terminach uzgodnionych przez Teatr z Biurem Organizacyjnym Festiwalu, pod rygorem wykluczenia spektaklu z konkursu.
⦁ Zakwalifikowanie spektaklu do Festiwalu zobowiązuje Teatr, który spektakl wystawia, do niezwłocznego określenia warunków technicznych poprzez zorganizowanie wizyty technicznej przedstawicieli Teatru służącej zaakceptowaniu przestrzeni, w której spektakl miałby być prezentowany wraz z planem widowni i określeniem liczby widzów (nagłośnienie, rodzaj oświetlenia, układ sceny i widowni, rekwizyty, scena obrotowa). Uzgodnienie powyższych warunków z Organizatorem konkursu nastąpi nie później niż do dnia 12 września 2022 r.. Uzgodnienia dotyczące przestrzeni i warunków technicznych powinny mieć charakter protokolarny i nie podlegać późniejszym zmianom.
⦁ Zakwalifikowanie spektaklu zobowiązuje Teatr do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i promocyjnych spektaklu (w tym 5 zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości z nazwiskiem fotografa w nazwie każdego pliku, aktualnej noty o reżyserze spektaklu, noty o treści spektaklu, obsady, ewentualnie innych materiałów typu wywiady, recenzje oraz trailer spektaklu) z prawem do bezpłatnego wykorzystania na potrzeby Biura Organizacyjnego Festiwalu i wydawnictwa festiwalowego. Biuro Organizacyjne Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów.

⦁ Teatr uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na:
⦁ nieodpłatne zarejestrowanie fragmentów wystawionego spektaklu oraz możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej podczas prób oraz spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu,
⦁ nieodpłatne zamieszczenie w prasie, publikacjach festiwalowych, materiałach realizowanych przez telewizję lokalną i ogólnopolską oraz na portalach internetowych przesłanych i zarejestrowanych podczas spektaklu materiałów reklamowych i informacyjnych,
⦁ wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań ze spektakli do promocji spektaklu podczas Festiwalu,
⦁ w przypadku realizacji Teatru TV, lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia – zgoda na nieodpłatne publiczne odtworzenia podczas Festiwalu, na zasadach ustalonych w wyniku negocjacji i podpisania stosownej umowy z producentem przedstawień lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli.
⦁ Teatr zobowiązuje się do zamieszczania informacji o udziale w Festiwalu we własnych materiałach promocyjnych w szczególności na stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowy (np. profilu Facebook itp.).
⦁ Wszelkie należności prawno-autorskie (tantiemy, licencje) związane z prezentowanym spektaklem Teatr ureguluje we własnym zakresie na rzecz właściwego podmiotu.
⦁ Reżyser zakwalifikowanego do konkursu spektaklu zobowiązany jest do udziału w Festiwalu w terminie prezentacji swojego dzieła, w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniu z publicznością po zakończeniu prezentacji oraz do obecności podczas ogłaszania werdyktu przez jurorów w trakcie zakończenia Festiwalu.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

⦁ Warunki, na jakich występują uczestnicy Festiwalu określają umowy zawarte pomiędzy uczestnikami Festiwalu (osobami reprezentującymi teatry, producentami Teatrów TV lub innymi podmiotami producenckimi, będącymi właścicielami praw) a Organizatorem Festiwalu.

⦁ Organizator zobowiązuje się do:
⦁ zapłaty wynagrodzenia za wystawienie spektaklu teatralnego/emisji w ramach Festiwalu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z prezentacją przedstawienia, w tym: honoraria artystyczne, wynagrodzenie zespołu technicznego, diety pracownicze, transport osób i scenografii, koszty ubezpieczeń itp.; zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni po prezentacji spektaklu i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury;
⦁ pokrycia kosztów zakwaterowania członków zespołu Teatru biorących udział w spektaklu lub jego przygotowaniu – na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Teatr;
⦁ refundacji kosztów tantiem autorskich (ZAiKS lub innych) od wpływów netto ze sprzedaży biletów na spektakl – wg określonego w umowie z Teatrem udziału procentowego;
⦁ zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych przewożących elementy scenografii oraz autokarów przewożących zespoły teatralne. Opłaty parkingowe ponosi Teatr;
⦁ zapewnienia w dniu przedstawienia oraz w dniu montażu i demontażu nieodpłatnie sali widowiskowej na wystawienie spektaklu wraz z obsługą konieczną w czasie spektaklu i próby oraz udostępnienia zaplecza i ogrzanej garderoby – zgodnie z Riderem technicznym stanowiącym załącznik do umowy z Teatrem;
⦁ zapewnienia na terenie obiektu, w którym wystawiany będzie spektakl, przestrzegania zasad BHP i ochrony ppoż.
⦁ Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem rekwizytów, w tym zużywalnych, wykorzystywanych podczas spektakli zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

VI. NAGRODY

⦁ Pula nagród w Konkursie o „Laur Konrada” wynosi łącznie 55000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Każdy z jurorów dysponuje 1/5 tej sumy, tj. 11 tys. zł, którą może rozdysponować wg własnego uznania najlepszemu reżyserowi Festiwalu. Jurorzy ogłaszają swoje decyzje po obejrzeniu ostatniego spektaklu i uzasadniają je publicznie przed festiwalową widownią. Reżyser, który otrzyma nagrody od co najmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” i otrzyma „Laur Konrada”.
⦁ W konkursach: Najlepsza Reżyseria Teatru Telewizji oraz Najlepsza Reżyseria Słuchowiska Radiowego Teatru Polskiego Radia pula nagród wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Konkursy rozstrzyga powołane przed Dyrektora Artystycznego Festiwalu trzyosobowe Jury, które wyłoni laureatów: Najlepszy Reżyser Realizacji Teatru Telewizji (nagroda 10 000,00 zł);  Najlepszy Reżyser Słuchowiska Teatru Polskiego Radia. (nagroda 10 000,00 zł). Głosowanie odbywa się większością głosów.
⦁ Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy Festiwalu mogą przyznać własną autonomiczną nagrodę.
⦁ Nagrodę publiczności dla reżysera spektaklu teatralnego, ufundowaną przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), przyznaje się na podstawie głosowania, większością oddanych przez publiczność głosów na dany spektakl.
⦁ Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim złożeniu pisemnej propozycji, która przekładana jest do akceptacji Dyrektorowi KMO.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

⦁ Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ⦁ www.festiwal-interpretacje.pl
⦁ Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez udostępnienie na ww. stronie.
⦁ Wątpliwości dotyczące wykładni regulaminu dokonuje Dyrektor KMO poprzez udostępnienie na stronie Festiwalu.
⦁ Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Piotr Zaczkowski – Dyrektor
Ingmar Villqist (Jarosław Świerszcz) – Dyrektor Artystyczny

________________________________________________________

Regulamin powoływania Jury
Ogólnopolskiego Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach

⦁ Jury, które oceniać będzie spektakle konkursowe zrealizowane w teatrze, wyznacza w pięcioosobowym składzie Dyrektor Artystyczny Festiwalu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora KMO. Członkiem Jury, oceniającym konkursowe spektakle teatralne, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).
⦁ Jury, które oceniać będzie reżyserów prezentowanych realizacji Teatrów Telewizji oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia, w składzie trzyosobowym każda, powołuje dyrektor artystyczny.
Członkiem jury oceniającym reżyserów Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru oraz teatru telewizji i filmu (reżyser teatralny, filmowy, filmów dokumentalnych, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.). Członkiem jury oceniającym reżyserów słuchowisk radiowych, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru i radia (reżyser teatralny, radiowy, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).
⦁ Przewodniczącego Jury wybiera Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
⦁ Członkowie Jury otrzymują honorarium ustalane każdorazowo przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
⦁ Organizator Festiwalu gwarantuje członkom Jury podczas trwania Festiwalu zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.

Piotr Zaczkowski – Dyrektor
Jarosław Świerszcz (Ingmar Villqist) – Dyrektor Dyrektor Artystyczny
Kategoria: Aktualności

Zobacz również: