Strona główna / Interpretacje / Aktualności / Regulamin XX edycji festiwalu
Regulamin XX edycji festiwalu
08/07/2020

Regulamin
XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”

 

I. WSTĘP

1. Regulamin niniejszy określa cele oraz zasady organizacji i realizacji edycji XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwanym dalej Festiwalem).
2. Celem Festiwalu jest:
a) prezentacja i promocja twórców – reżyserów teatralnych;
b) przegląd najciekawszych i najlepszych spektakli sezonu teatralnego 2018/2019 oraz 2019/2020, Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się pomiędzy 1 września 2018 roku a 30 czerwca 2020 r.;
c) stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju.
3. Organizacja i realizacja celu Festiwalu następuje poprzez:
a) zaproszenie do wystawienia na scenach katowickich lub w innych przestrzeniach spektakli teatralnych wyreżyserowanych przez twórców zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu;
b) prezentacja spektakli teatralnych, realizacji Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk radiowych realizowanych przez Teatr Polskiego Radia – na zasadach konkursu – dla śląskiej publiczności, zaproszonych na Festiwal gości i widzów z Polski oraz z zagranicy;
c) stworzenie warunków i możliwości dyskusji o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej wokół prezentowanych spektakli;
d) przedstawienie festiwalowej publiczności sylwetek reżyserów – uczestników Festiwalu;
e) prowadzenie edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki teatralnej;
f) prezentacja spektakli mistrzowskich i imprez towarzyszących;
g) integracja środowisk akademickich i studenckich skupiających się wokół wyższych uczelni artystycznych.

II. KIEROWNICTWO FESTIWALU

1. Organizatorem Festiwalu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach (zwana dalej Organizatorem lub KMO).
2. Dyrektor KMO prowadzi sprawy Festiwalu określone w niniejszym Regulaminie przy pomocy Dyrektora Artystycznego oraz Biura Organizacyjnego Festiwalu.
3. Biuro Organizacyjne Festiwalu ma siedzibę w budynku Organizatora w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2.
4. Festiwalowi przewodniczy Dyrektor Artystyczny, który jest wyznaczany przez Dyrektora KMO w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice.
5. Dyrektor Artystyczny, w uzgodnieniu z Dyrektorem KMO, może zaprosić do współpracy zespół doradczy, składający się z co najmniej 2 członków, którzy wspomagać będą Dyrektora Artystycznego w konsultacjach dotyczących programu artystycznego Festiwalu.
6. Festiwal odbywa się co dwa lata i ma charakter biennale.

III. KONKURS

1. Festiwal ma charakter konkursowy. W ramach Festiwalu przyznawane są nagrody pieniężne. za najlepszą reżyserię teatralną, oraz za najlepszą reżyserię spektaklu Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska radiowego Teatru Polskiego Radia. Dodatkowo reżyserowi teatralnemu przyznana zostanie statuetka „Laur Konrada” – zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
2. W konkursie zostaną zaprezentowane: spektakle teatralne (klasyczne, współczesne, dramaty oryginalne i adaptacje zrealizowane przez teatry repertuarowe, dramatyczne, instytucjonalne lub prywatne), realizacje Teatru TV lub inne utwory audiowizualne o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sezonie teatralnym 2018/2019 oraz 2019/2020, pomiędzy 1 września 2018 roku a 30 czerwca 2020 r.
3. Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie spektakle reżyserów, od których debiutu teatralnego nie minęło więcej niż 10 lat.
4. Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu spektakli Dyrektor Artystyczny zaprasza w odrębnym trybie pięcioosobowe Jury, zaakceptowane przez Dyrektora KMO.
5. Członkiem Jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru tj. reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, dramatopisarz, aktor lub dyrektor teatru.
6. Kwalifikacja spektakli odbywa się wyłącznie na podstawie bezpośredniego obejrzenia spektaklu przez członków zespołu doradczego.
7. O wyborze spektaklu do kwalifikacji decydują: Dyrektorzy Artystyczny i Dyrektor KMO wraz z członkami zespołu doradczego.
8. Informacja o zakwalifikowaniu spektakli do konkursu zostanie przekazana uczestnikom przez Organizatora w terminie do dnia 6 lipca 2020 r.
9. Organizator powierza członkom komisji kwalifikacyjnej wskazanie spektakli Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, spełniających kryteria regulaminowe konkursu. Formalnego zaproszenia do udziału w Festiwalu wobec producentów przedstawień TV lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do wyżej wymienionych utworów, dokonuje Organizator w terminie do dnia 13 lipca 2020 roku.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Teatr, którego spektakl zostanie wytypowany przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu oraz zespół doradczy (członków komisji kwalifikacyjnej), jako potencjalny kandydat do wzięcia udziału w Festiwalu jest zobowiązany umożliwić wstęp na spektakl i obejrzenie widowiska Dyrektorowi Artystycznemu oraz członkom zespołu doradczego, w terminach uzgodnionych przez Teatr z Biurem Organizacyjnym Festiwalu, pod rygorem wykluczenia spektaklu z konkursu.
2. Zakwalifikowanie spektaklu do Festiwalu zobowiązuje Teatr, który spektakl wystawia, do niezwłocznego określenia warunków technicznych poprzez zorganizowanie wizyty technicznej przedstawicieli Teatru służącej zaakceptowaniu przestrzeni, w której spektakl miałby być prezentowany wraz z planem widowni i określeniem liczby widzów (nagłośnienie, rodzaj oświetlenia, układ sceny i widowni, rekwizyty, scena obrotowa). Uzgodnienie powyższych warunków z Organizatorem konkursu nastąpi nie później niż do dnia 4 września 2020 r. Uzgodnienia dotyczące przestrzeni i warunków technicznych powinny mieć charakter protokolarny i nie podlegać późniejszym zmianom.
3. Zakwalifikowanie spektaklu zobowiązuje Teatr do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i promocyjnych spektaklu (w tym 5 zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości z nazwiskiem fotografa w nazwie każdego pliku, aktualnej noty o reżyserze spektaklu, noty o treści spektaklu, obsady, ewentualnie innych materiałów typu wywiady, recenzje oraz trailer spektaklu) z prawem do bezpłatnego wykorzystania na potrzeby Biura Organizacyjnego Festiwalu i wydawnictwa festiwalowego. Biuro Organizacyjne Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów.
4. Teatr uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na:
a) nieodpłatne zarejestrowanie fragmentów wystawionego spektaklu oraz możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej podczas prób oraz spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu,
b) nieodpłatne zamieszczenie w prasie, publikacjach festiwalowych, materiałach realizowanych przez telewizję lokalną i ogólnopolską oraz na portalach internetowych przesłanych i zarejestrowanych podczas spektaklu materiałów reklamowych i informacyjnych,
c) wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań ze spektakli do promocji spektaklu podczas Festiwalu,
d) w przypadku realizacji Teatru TV, lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia – zgoda na nieodpłatne publiczne odtworzenia podczas Festiwalu, na zasadach ustalonych w wyniku negocjacji i podpisania stosownej umowy z producentem przedstawień lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli.
5. Teatr zobowiązuje się do zamieszczania informacji o udziale w Festiwalu we własnych materiałach promocyjnych w szczególności na stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowy (np. profilu Facebook itp.).
6. Wszelkie należności prawno-autorskie (tantiemy, licencje) związane z prezentowanym spektaklem Teatr ureguluje we własnym zakresie na rzecz właściwego podmiotu.
7. Reżyser zakwalifikowanego do konkursu spektaklu zobowiązany jest do udziału w Festiwalu w terminie prezentacji swojego dzieła, w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniu z publicznością po zakończeniu prezentacji oraz do obecności podczas ogłaszania werdyktu przez jurorów w trakcie zakończenia Festiwalu.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

1. Warunki, na jakich występują uczestnicy Festiwalu określają umowy zawarte pomiędzy uczestnikami Festiwalu (osobami reprezentującymi teatry, producentami Teatrów TV lub innymi podmiotami producenckimi, będącymi właścicielami praw) a Organizatorem Festiwalu.
2. Organizator zobowiązuje się do:
a) zapłaty wynagrodzenia za wystawienie spektaklu teatralnego/emisji w ramach Festiwalu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z prezentacją przedstawienia, w tym: honoraria artystyczne, wynagrodzenie zespołu technicznego, diety pracownicze, transport osób i scenografii, koszty ubezpieczeń itp.; zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni po prezentacji spektaklu i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury;
b) pokrycia kosztów zakwaterowania członków zespołu Teatru biorących udział w spektaklu lub jego przygotowaniu – na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Teatr;
c) refundacji kosztów tantiem autorskich (ZAiKS lub innych) od wpływów netto ze sprzedaży biletów na spektakl – wg określonego w umowie z Teatrem udziału procentowego;
d) zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych przewożących elementy scenografii oraz autokarów przewożących zespoły teatralne. Opłaty parkingowe ponosi Teatr;
e) zapewnienia w dniu przedstawienia oraz w dniu montażu i demontażu nieodpłatnie sali widowiskowej na wystawienie spektaklu wraz z obsługą konieczną w czasie spektaklu i próby oraz udostępnienia zaplecza i ogrzanej garderoby – zgodnie z Riderem technicznym stanowiącym załącznik do umowy z Teatrem;
f) zapewnienia na terenie obiektu, w którym wystawiany będzie spektakl, przestrzegania zasad BHP i ochrony ppoż.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem rekwizytów, w tym zużywalnych, wykorzystywanych podczas spektakli zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

VI. NAGRODY

1. Pula nagród w Konkursie o „Laur Konrada” wynosi łącznie 55000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Każdy z jurorów dysponuje 1/5 tej sumy, tj. 11 tys. zł, którą może rozdysponować wg własnego uznania najlepszemu reżyserowi Festiwalu. Jurorzy ogłaszają swoje decyzje po obejrzeniu ostatniego spektaklu i uzasadniają je publicznie przed festiwalową widownią. Reżyser, który otrzyma nagrody od co najmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” i otrzyma „Laur Konrada”.
2. W konkursach: Najlepsza Reżyseria Teatru Telewizji oraz Najlepsza Reżyseria Słuchowiska Radiowego Teatru Polskiego Radia pula nagród wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Konkursy rozstrzyga powołane przed Dyrektora Artystycznego Festiwalu trzyosobowe Jury, które wyłoni laureatów: Najlepszy Reżyser Realizacji Teatru Telewizji (nagroda 10 000,00 zł); Najlepszy Reżyser Słuchowiska Teatru Polskiego Radia. (nagroda 10 000,00 zł). Głosowanie odbywa się większością głosów.
3. Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy Festiwalu mogą przyznać własną autonomiczną nagrodę.
4. Nagrodę publiczności dla reżysera spektaklu teatralnego, ufundowaną przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), przyznaje się na podstawie głosowania, większością oddanych przez publiczność głosów na dany spektakl.
5. Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim złożeniu pisemnej propozycji, która przekładana jest do akceptacji Dyrektorowi KMO.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal-interpretacje.pl
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez udostępnienie na ww. stronie.
3. Wątpliwości dotyczące wykładni regulaminu dokonuje Dyrektor KMO poprzez udostępnienie na stronie Festiwalu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.

Dyrektor Organizacyjny Piotr Zaczkowski

Dyrektor Artystyczny Ingmar Villqist (Jarosław Świerszcz)


Regulamin powoływania Jury
Ogólnopolskiego Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach

1. Jury, które oceniać będzie spektakle konkursowe zrealizowane w teatrze, wyznacza w pięcioosobowym składzie Dyrektor Artystyczny Festiwalu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora KMO. Członkiem Jury, oceniającym konkursowe spektakle teatralne, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).
2. Jury, które oceniać będzie reżyserów prezentowanych realizacji Teatrów Telewizji oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia, w składzie trzyosobowym każda, powołuje dyrektor artystyczny.

Członkiem jury oceniającym reżyserów Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru oraz teatru telewizji i filmu (reżyser teatralny, filmowy, filmów dokumentalnych, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.). Członkiem jury oceniającym reżyserów słuchowisk radiowych, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru i radia (reżyser teatralny, radiowy, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

3. Przewodniczącego Jury wybiera Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
4. Członkowie Jury otrzymują honorarium ustalane każdorazowo przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
5. Organizator Festiwalu gwarantuje członkom Jury podczas trwania Festiwalu zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.

Dyrektor Organizacyjny Piotr Zaczkowski

Dyrektor Artystyczny Ingmar Villqist (Jarosław Świerszcz)

Kategoria: Aktualności

Zobacz również: