Strona główna / Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie publiczności
na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2018

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwanego dalej Festiwalem) jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek (zwana dalej Organizatorem).
2. Festiwal odbywa się w dniach 12.11 – 18.11.2018 roku w Katowicach
3. Celem konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie publiczności na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2018 (zwanego dalej Konkursem) jest nagrodzenie reżysera spektaklu teatralnego wybranego przez publiczność za najlepszą reżyserię, spośród 5 przedstawień teatralnych prezentowanych w ramach Festiwalu.
4. Laureatem Nagrody w Konkursie jest reżyser spektaklu teatralnego.
5. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego ma charakter pieniężny o wartości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto).
6. Celem głosowania publiczności jest wybór laureata Konkursu.
7. Głosującym jest osoba, która bierze udział w głosowaniu publiczności.
8. Każdy Głosujący może oddać po jednym głosie na każdy spektakl teatralny.
9. Regulamin głosowania publiczności w Konkursie dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu www.festiwal-interpretacje.pl.
10. Głosowanie publiczności odbędzie się w czasie trwania Festiwalu w dniach
12.11 – 18.11.2018 roku w Katowicach.

FORMUŁA GŁOSOWANIA:

11. Ustala się następujące zasady przyznawania Nagrody:
Ocenie publiczności podlegają tylko spektakle teatralne, prezentowane
w ramach Konkursu na Festiwalu;
Głosować można tylko na specjalnych kartach, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, rozdawanych przed spektaklem i zbieranych po jego zakończeniu;
Aby poprawnie zagłosować, należy przerwać na karcie odpowiednią ocenę filmu wyrażoną w wartościach: 1 (bardzo słaby), 2 (słaby), 3 (średni), 4 (dobry), 5 (znakomity), a następnie wrzucić ją do oznakowanej urny.
Oznakowana urna będzie dostępna w pobliżu sali, w której odbywał się spektakl, przez 30 minut po jego zakończeniu;
Ocenę spektaklu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej – sumując wszystkie oceny przyznane spektaklowi i dzieląc je przez ilość oddanych
na niego głosów.
Ocena spektaklu jest zaokrąglana w górę, do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku, gdy kilka spektakli posiadać będzie jednakową średnią,
za wygrany uznaje się spektakl z większą ilością oddanych na niego głosów.
W przypadku, gdy kilka spektakli posiadać będzie jednakową średnią i ilość oddanych na nie głosów, o wygranej decyduje Organizator

 

FORMUŁA WYŁONIENIA LAUREATA:

 

12. Nagrodę w Konkursie wygrywa spektakl z najwyższą oceną.
13. Nad przebiegiem głosowania czuwa Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora.
14. Komisja Konkursowa odpowiada za zliczenie głosów i sporządzenie protokołu wyniku głosowania.
15. Protokół wyniku głosowania musi zostać zaakceptowany przez Organizatora.
16. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na zamknięciu Festiwalu oraz zamieszczone
na stronie internetowej Festiwalu i Organizatora. Po rozstrzygnięciu głosowania
w Konkursie, laureat zostanie poinformowany nie później niż 24 godziny od akceptacji protokołu wyników głosowania.
17. Nagroda dla Laureata w wyniku głosowania Konkursu zostanie wręczona podczas zamknięcia Festiwalu, które odbędzie się w dniu 18.11.2018 roku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

18. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator reprezentowany przez Dyrektora Festiwalu.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w głosowaniu niezgodnym
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone na stronie Festiwalu www.festiwal-interpretacje.pl.
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2018 roku i jest udostępniony
do wglądu w siedzibie Organizatora, pod adresem plac Sejmu Śląskiego 2,
40-032 Katowice oraz na stronie internetowej Festiwalu www.festiwal-interpretacje.pl.
22. Ostatecznym warunkiem przyznania nagrody w Konkursie jest akceptacja Organizatora oraz przedstawienie przez laureata wszystkich danych niezbędnych
do wypłaty świadczenia i odprowadzenia należności publicznoprawnych.
23. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozpatrywane będą w świetle polskiego prawa.
24. Wszelkie spory prawne rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla siedziby Organizatora.

KARTA DO GŁOSOWANIA