Strona główna / Interpretacje / Aktualności / Nowy regulamin XX edycji festiwalu
Nowy regulamin XX edycji festiwalu
01/10/2020

Regulamin XX edycji XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2020 w Katowicach

I. WSTĘP

1. Regulamin niniejszy określa cele oraz zasady organizacji i realizacji edycji XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (zwanym dalej Festiwalem).

2. Tegoroczna edycja Festiwalu będzie realizowana w formie on-line i odbędzie się w dniach 23-28 listopada 2020 r.

3. Spektakle prezentowane będą na specjalnym kanale, przygotowanym na stronie internetowej Katowice Miasto Ogrodów w zakładce: festiwale.

4. Celem Festiwalu jest:

a) prezentacja i promocja twórców – reżyserów teatralnych;

b) przegląd najciekawszych i najlepszych spektakli sezonu teatralnego 2018/2019 oraz 2019/2020, Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się pomiędzy 1 września 2018 r. a 30 czerwca 2020 r.;

c) stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju.

5. Organizacja i realizacja celu Festiwalu następuje poprzez:

a) zaproszenie do prezentacji spektaklu w siedzibie danego teatru w formie realizacji streaming live, wyreżyserowanych przez twórców zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu;

b) prezentacja spektakli teatralnych, realizacji Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk radiowych realizowanych przez Teatr Polskiego Radia – na zasadach konkursu – w formie on-line;

c) stworzenie warunków i możliwości dyskusji o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej wokół prezentowanych spektakli;

d) przedstawienie festiwalowej publiczności sylwetek reżyserów – uczestników Festiwalu – w formie on-line;

e) prezentacja imprez towarzyszących;

f) integracja środowisk akademickich i studenckich skupiających się wokół wyższych uczelni artystycznych.

II. KIEROWNICTWO FESTIWALU

1. Organizatorem Festiwalu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach (zwana dalej Organizatorem lub KMO).

2. Dyrektor KMO prowadzi sprawy Festiwalu określone w niniejszym Regulaminie przy pomocy Dyrektora Artystycznego oraz Biura Organizacyjnego Festiwalu.

3. Biuro Organizacyjne Festiwalu ma siedzibę w budynku Organizatora w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2.

4. Festiwalowi przewodniczy Dyrektor Artystyczny, który jest wyznaczany przez Dyrektora KMO w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice.

5. Dyrektor Artystyczny, w uzgodnieniu z Dyrektorem KMO, może zaprosić do współpracy zespół doradczy, składający się z co najmniej 2 członków, którzy wspomagać będą Dyrektora Artystycznego w konsultacjach dotyczących programu artystycznego Festiwalu.

6. Tegoroczna edycja, w związku z pandemią Covid-19, wyjątkowo odbywać się będzie wyłącznie w formie on-line.

III. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO KONKURSU

1. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19, w tegorocznej edycji organizatorzy zdecydowali się kwalifikować spektakle na podstawie:

– obecność członków zespołu doradczego na spektaklu w siedzibie teatru;

– nadesłanego przez teatr nagrania spektaklu w formie video..

2. O wyborze spektaklu do kwalifikacji decydują: Dyrektorzy Artystyczny i Dyrektor KMO wraz z członkami zespołu doradczego.

3. Kwalifikacja zakończyła się 5 lipca 2020 roku.

4. Informacja o zakwalifikowaniu spektakli do konkursu została przekazana uczestnikom przez Organizatora w dniu 6 lipca 2020 r.

5. Organizator powierzył członkom komisji kwalifikacyjnej wskazanie spektakli Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, spełniających kryteria regulaminowe Konkursu.

6. Kwalifikacja zakończyła się 31 sierpnia 2020 roku.

7. Formalnego zaproszenia do udziału w Festiwalu wobec producentów przedstawień TV lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do wyżej wymienionych utworów, dokonuje Organizator w terminie do dnia 30 września 2020 r.

IV. KONKURS

1. Festiwal ma charakter konkursowy. W ramach Festiwalu przyznawane są nagrody pieniężne: za najlepszą reżyserię teatralną oraz za najlepszą reżyserię spektaklu Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska radiowego Teatru Polskiego Radia. Dodatkowo reżyserowi teatralnemu przyznana zostanie statuetka „Laur Konrada” – zgodnie z pkt. VI Regulaminu.

2. W konkursie zostaną zaprezentowane: spektakle teatralne (klasyczne, współczesne, dramaty oryginalne i adaptacje zrealizowane przez teatry repertuarowe, dramatyczne, instytucjonalne lub prywatne), realizacje Teatru TV lub inne utwory audiowizualne o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowiska Teatru Polskiego Radia, których premiery odbyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sezonie teatralnym 2018/2019 oraz 2019/2020, pomiędzy 1 września 2018 r. a 30 czerwca 2020 r.

3. Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie spektakle reżyserów, od których debiutu teatralnego nie minęło więcej niż 10 lat.

4. Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu spektakli Dyrektor Artystyczny zaprasza w odrębnym trybie pięcioosobowe Jury, zaakceptowane przez Dyrektora KMO.

5. Członkiem Jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru tj. reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, dramatopisarz, aktor lub dyrektor teatru.

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Teatr zobowiązany jest do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i promocyjnych zakwalifikowanego spektaklu (w tym 5 zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości z nazwiskiem fotografa w nazwie każdego pliku, aktualnej noty o reżyserze spektaklu, noty o treści spektaklu, obsady, ewentualnie innych materiałów typu wywiady, recenzje oraz trailer spektaklu) z prawem do bezpłatnego wykorzystania na potrzeby Biura Organizacyjnego Festiwalu i wydawnictwa festiwalowego on-line. Biuro Organizacyjne Festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów.

2. Teatr uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na:

a) przekazania nieodpłatnie zarejestrowanego fragmentu spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu,

b) nieodpłatne zamieszczenie w prasie, publikacjach festiwalowych,

c) nieodpłatne użycie materiałów zdjęciowych, fragmentów nagrania video, reklamowych i informacyjnych przez telewizję lokalną i ogólnopolską oraz na portalach internetowych,

d) w przypadku realizacji Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia – zgoda na nieodpłatne publiczne odtworzenia podczas Festiwalu, na zasadach ustalonych w wyniku negocjacji i podpisania stosownej umowy z producentem przedstawień lub innych podmiotów producenckich, będących właścicielami praw do spektakli.

5. Teatr zobowiązuje się do zamieszczania informacji o udziale w Festiwalu we własnych materiałach promocyjnych w szczególności na stronie internetowej Teatru, mediach społecznościowy (np. profilu Facebook itp.).

6. Wszelkie należności prawno-autorskie (tantiemy, licencje) związane z prezentowanym spektaklem Teatr ureguluje we własnym zakresie na rzecz właściwego podmiotu.

7. Reżyser zakwalifikowanego do konkursu spektaklu zobowiązany jest do udziału w Festiwalu w czasie prezentacji swojego dzieła, w tym w szczególności do uczestnictwa w spotkaniu online po zakończeniu prezentacji oraz do obecności podczas ogłaszania werdyktu przez jurorów w trakcie zakończenia Festiwalu.

8. Gala zakończenia festiwalu odbywać się będzie przy udziale jury oraz reżyserów w siedzibie jednego w wybranych przez organizatorów teatrów.

9. Gala transmitowana będzie online w formie wideo-streamingu.

VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

1. Organizator Festiwalu pokrywa koszty wideo-streamingu live wraz z prawami autorskimi do kwoty 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto. Pozostałe koszty pokrywa teatr.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem rekwizytów, w tym zużywalnych, wykorzystywanych podczas spektakli zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

VII. NAGRODY

1. Pula nagród w Konkursie o „Laur Konrada” wynosi łącznie 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Każdy z jurorów dysponuje 1/5 tej sumy, tj. po 10 tys. zł, którą może przyznać reżyserowi, który w jego opinii był najlepszym w konkursie. Jurorzy ogłaszają swoje decyzje po obejrzeniu ostatniego spektaklu i uzasadniają je w trakcie transmisji online z gali wręczenia nagród. Reżyser, który otrzyma nagrody od co najmniej trzech jurorów, zostanie laureatem XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” i otrzyma „Laur Konrada”.

2. W konkursach: Najlepsza Reżyseria Teatru Telewizji oraz Najlepsza Reżyseria Słuchowiska Radiowego Teatru Polskiego Radia pula nagród wynosi 14000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) brutto. Konkursy rozstrzyga powołane przed Dyrektora Artystycznego Festiwalu trzyosobowe Jury, które wyłoni laureatów: Najlepszy Reżyser Realizacji Teatru Telewizji (nagroda 7000,00 zł); Najlepszy Reżyser Słuchowiska Teatru Polskiego Radia. (nagroda 7000,00 zł). Wybór laureata danego konkursu następuje większością głosów.

3. Organizator, jako płatnik potrąci z przyznanej nagrody i odprowadzi na rzecz właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.

4. Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy Festiwalu mogą przyznać własną autonomiczną nagrodę.

5. Nagrodę publiczności dla reżysera spektaklu teatralnego, ufundowaną przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Nagrodę tę przyznaje się na podstawie głosowania, większością oddanych przez publiczność głosów na dany spektakl. Głosowanie będzie przeprowadzone poprzez stronę internetową festiwalu w formie on-line.

6. Osoby prawne i fizyczne mogą ufundować swoje nagrody po uprzednim złożeniu pisemnej propozycji, która przekładana jest do akceptacji Dyrektorowi KMO.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal-interpretacje.pl

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez udostępnienie na ww. stronie.

3. Wątpliwości dotyczące wykładni regulaminu dokonuje Dyrektor KMO poprzez udostępnienie na stronie Festiwalu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Piotr Zaczkowski – Dyrektor Organizacyjny

Ingmar Villqist (Jarosław Świerszcz) – Dyrektor Artystyczny

Regulamin powołania Jury Ogólnopolskiego Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach

1. Dyrektor Artystyczny Festiwalu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora KMO, powołuje Jury, które oceniać będzie prezentacje konkursowe:

· spektakle zrealizowane w teatrze – ocenia Jury w składzie pięcioosobowym; członkiem Jury, oceniającym konkursowe spektakle teatralne, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

· spektakle teatru telewizji, zrealizowane w ramach projektu Teatroteka przez WFFiD – ocenia Jury w składzie trzyosobowym; członkiem jury oceniającym reżyserów Teatru TV lub innych utworów audiowizualnych o charakterze widowiska artystycznego, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru oraz teatru telewizji i filmu (reżyser teatralny, filmowy, filmów dokumentalnych, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

· słuchowisk Teatru Polskiego Radia – ocenia Jury w składzie trzyosobowym; członkiem jury oceniającym reżyserów słuchowisk radiowych, może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalnością teatru i radia (reżyser teatralny, radiowy, krytyk teatralny, teoretyk wiedzy o teatrze itp.).

2. Przewodniczącego Jury wybiera Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

3. Członkowie Jury otrzymują honorarium ustalane każdorazowo przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.

Piotr Zaczkowski – Dyrektor Organizacyjny

Jarosław Świerszcz (Ingmar Villqist) – Dyrektor Artystyczny

Kategoria: Aktualności

Zobacz również: