Main Page / For media

Spokesperson:

Łukasz Kałębasiak
Mobile phone:  722 003 076
E-mail: lukasz.kalebasiak@miasto-ogrodow.eu